ГРАФІК

прийому громадян керівництвом прокуратури
Тернопільської області

Прокурор Тернопільської області

ПЕРЧ В'ЯЧЕСЛАВ ОРЕСТОВИЧ

Вівторок

з 1000 до 1200
з 1500 до 1700
Перший заступник
прокурора Тернопільської області 

ГОЛОМША МИКОЛА ЯРОСЛАВОВИЧ

Понеділок

з 1000 до 1200
з 1500 до 1700
 
Заступник прокурора
Тернопільської області 

 МУКАН ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ

Середа

з 1000 до 1200
з 1500 до 1700
 
Заступник прокурора
Тернопільської області 

ГАЛИЦЬКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Четвер

з 1000 до 1200
з 1500 до 1700

Примітка:  Оперативні працівники прокуратури області проводять прийом громадян щоденно.
          Черговим працівником прокуратури області проводиться прийом громадян  у святкові та вихідні дні.

Порядок звернення громадян

   Розгляд звернень та особистий прийом в органах прокуратури здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про звернення громадян», «Про прокуратуру», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про Регламент Верховної Ради України», «Про комітети Верховної Ради України», інших законодавчих актів України.

   Звернення, у яких порушуються питання, що не належать до повноважень органів прокуратури, в термін не більше п’яти днів працівниками управління організації прийому громадян та розгляду звернень Генеральної прокуратури України, галузевих підрозділів прокуратур обласного рівня, підпорядкованими прокурорами надсилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

   Відповідно до статті 5 ЗУ «Про звернення громадян», Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

   Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

   Звернення може бути усним чи письмовим.

   Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

   У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

   Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

   Статею 17 Закону визначено, скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

   Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

   Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

 

     Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

   Відповідно до статті 8 Закону України “Про звернення громадян”, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

   Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

   Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

 

 Про порядок розгляду звернень громадян

zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi – ЗАКОН УКРАЇНИ “Про звернення громадян”

 

 

 ЗРАЗОК
заяви (скарги)
 
 
                                                                                                     Прокурору Тернопільської області     
                                                                            
                                             П.І.Б. заявника 
                                                             Поштова адреса, телефон
 
   ЗАЯВА (СКАРГА)
 
Суть оскаржуваного питання ____________________________________________
 
Вимога (прохання) до прокурора _________________________________________
 
 
 
                       Дата                                                                    підпис